Православные вечерние и утренние молитвы от Пасхи до Вознесения

Молитвы утренние от Антипасхи до Троицы / Утреннее правило / Православный молитвослов

ШрифтВоспрянув без лености, и истрезвився, востав от сна, рцы сие:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувствия: и тогда сотвори три поклоны, глаголя:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго.

Таже начни сице:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

От Пасхи до Вознесения, тропарь Пасхи, глас 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (трижды)

От Вознесения до Троицы, сразу начинаем Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичны:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава:
От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне:
Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1, святаго Макария Великаго:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3, тогожде святаго:

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4, тогожде святаго Макария:

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5, святаго Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6, тогожде святаго:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек)
, я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятей Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых:

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имярек)
, роди́телей мои́х (имярек)
, сро́дников (имярек)
, нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имярек)
и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших:

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имярек)
, и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Или вместо краткого поминовения живых и усопших здесь чти Помянник

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего.

От Вознесения до Троицы, Достойно есть
, как обычно:

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Таже:
Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Утренние молитвы от Пасхи до Вознесения

Краткое содержание утренней молитвы:

Все молитвы утреннего правила подряд:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Поклон

Предначинательная молитва

Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Трисвятое

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва Господня

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви,

и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми;

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́;

да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную.

Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.

Ами́нь.  

Молитва 6-я, того же святого

Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.

Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви:

отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех,

и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей.

Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи.

Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто.

В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя.

Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́.

Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́.

О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́.

Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти.

Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви.

Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара.

Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника.

Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии.

Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́.

Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би.

Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́.

Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи.

Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице.

Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́.

Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́.

Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви.

Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная.

Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи;

Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя;

а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че.

Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости!

Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки.

А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель.

Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя.

Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя.

Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды;

но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́.

Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех;

и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому.

Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго,

да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Ами́нь. 

Песнь Пресвятой Богородице

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

Полная молитва о живых

и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя:

приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго.

И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́;

раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х:

да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных,

острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́:

облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих,

Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х;

Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон) 

Полная молитва об усопших

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти;

и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый;

лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́.

Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не.

Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас.

Ами́нь.

Утренние молитвы на русском языке (перевод иером. Амвросия (Тимрота) ) — Ioann Vasilisk — LiveJournal

Next Entry

Встав от сна, прежде всякого другого дела стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли оставят всё земное, и тогда соверши положенные краткие молитвы с поклонами, без поспешности и со вниманием сердечным.

Молитва мытаря

Боже, будь милостив ко мне грешнику (Лук.18:13).
Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё Собою наполняющий, Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь Пасхи:

«

Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав».. (Трижды)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже…», опуская все предшествующие.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице

Всесвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради!
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Когда написано «Сла́ва:», «И ны́не:», надо читать полностью:

«
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.»
.
Молитва Господня

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Тропари Троичные (Пресвятой Троице)

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава:

С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
И ныне:

Внезапно Судия придёт, / и дела каждого обнаружатся. / Но в страхе воскликнем в полночь: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Господи, помилуй. (12)
Молитва Пресвятой Троице

Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и
долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою.
И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу!
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу!
Придите, поклонимся и припадем  к Самому Христу, Царю и Богу нашему!
Псалом 50

,
покаянный.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно отмой меня от нечистоты моей, и от греха моего очисти, отстирай меня,
Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда пред очами моими.
Пред Тобою, Тобою Одним согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил правду о сокрытом в сердце моем и показал, что мудрость Твоя знает все, что внутри у меня.
Окропи меня иссопом, и стану чист; омой меня, и буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Верни мне радость быть спасенным Тобою и Духом владычественным укрепи меня.
Научу заблудших путям Твоим, и согрешившие к Тебе возвратятся.
Избавь меня от кровавой доли, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правосудие Твое.
Господи! открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе:
Ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; всесожжения не угодны Тебе.
Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалиму:
Тогда благоугодны будут Тебе жертвы оправдания, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
Символ веры


1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и
видимого и невидимого.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.
3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.
6. И восшедшего на небеса, и сидящего справа от Отца.
7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет
конца.
8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков.
9. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.
10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11. Ожидаю воскресения мёртвых,
12. и жизни будущего века. Аминь.
Молитва 1, св. Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал доброго пред Тобою, но избавь меня от зла и да будет во мне воля Твоя, чтобы мне не в осуждение открыть уста мои недостойные и восхвалить имя Твоё святое, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2-я, того же святого

Восстав от сна, полночную песнь приношу Тебе, Спаситель, и припадая к стопам Твоим, взываю Тебе: не дай мне уснуть во греховной смерти, но смилуйся надо мной, добровольно претерпевший распятие, и скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день безгрешный, Христе Боже, и спаси меня.
Молитва 3-я, того же святого

К Тебе, Владыке Человеколюбцу, восстав от сна я спешу, и за дела Тебе угодные принимаюсь, по милосердию Твоему, и молюсь Тебе:
помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от всякой злой превратности в мире сем и от диавольского содействия, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное. Ибо Ты — мой Творец и всякого блага Промыслитель и Податель. И в Тебе — вся надежда моя, и Тебе славу воссылаю, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 4-я, того же святого

Господи, Ты по многой Твоей благости и великим милостям Твоим дал мне, рабу Твоему, минувшее время ночи сей пройти без напасти от всякого зла противника. Ты Сам, Владыка, Творец всего, удостой меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 5-я, Василия Великого

Господи Вседержитель, Боже бесплотных Сил и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, испытывающий и сердца, и внутренние чувства и сокровенное людей знающий ясно, безначальный и вечный Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам, бессмертный Царю, прими моления наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в настоящее время от скверных уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, делом и словом и мыслию, сознательно и по неведению совершённые нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа, делая нас храмами Святого Твоего Духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня явления Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он, Судия всех придёт на землю со славою воздать каждому по делам его; да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими и поднявшимися, при исполнении заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог Его славы, где празднующих глас непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и Тебя воспевает всё творение во веки веков. Аминь.
Молитва 6-я, того же святого

Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи милостивый, всегда творящего с нами дела великие и непостижимые, славные же и ужасные, которым нет числа, подавшего нам сон для упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас с беззакониями нашими, но явил Свое человеколюбие, как обычно, и нас, в бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия могущества Твоего. Поэтому мы молим безмерную Твою благость: просвети наши мысленные очи и ум наш от тяжкого сна беспечности воздвигни. Отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, дабы мы смогли непоколебимо воспевать, восхвалять и славить Тебя, во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тебя, ум мой облагодатствуй. Наставь меня ходить право путем Христовых заповедей. Укрепи меня, да бодрствую в пении, уныния сон отгоняя. Связанного узами грехопадений мольбами Твоими освободи, Божия Невеста. Ночью и днем сохраняй меня, избавляя от нападений врагов.
Родившая Бога, жизни Подателя, меня, умерщвленного страстями, оживи.
Родившая Свет Невечерний, душу мою ослепшую просвети. О дивный Чертог Владыки, домом Духа божественного соделай меня. Врача родившая, уврачуй многолетние страсти души моей. Носимого по волнам житейскою бурею, к пути покаяния меня направь. Избавь меня от огня вечного, злого червя и преисподней. Да не окажусь я радостью бесам, во многих грехах повинный. Обнови меня, Пренепорочная, одряхлевшего от неприметных согрешений. Яви меня непричастным всякой муке и всех Владыку умоли.
Удостой меня со всеми святыми приобщиться к небесному веселию. Пресвятая Дева, услышь глас непотребного раба Твоего! Даруй мне потоки слез, Пречистая, души моей скверну очищающие. Стенания от сердца приношу Тебе непрестанно, — усердствуй, Владычица! Молитвенное служение моё прими и к Богу благосердному принеси. Вознесенная выше Ангелов, над мирским смятением меня вознеси.
Светоносная Скиния небесная, духовную благодать во мне направь. Руки и уста возношу ко хвале, оскверненные скверною, Всенепорочная. От душепагубных мерзостей избавь меня, Христа прилежно умоляя, — Ему честь и поклонение подобает ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя: спаси меня по благодати! Ведь если бы Ты за дела мог спасти меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Так, богатый состраданием и неизреченный в милости, — ибо Ты сказал, о Христе мой: «Верующий в Меня будет жить и не увидит смерти вовеки». Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, — то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты — Бог мой и Создатель. Да зачтется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех их пусть будет довольно этой веры моей, — пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она покажет меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и ограды. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христе, Спаситель мой, скоро приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю, — ибо Ты Бог мой от чрева матери моей! Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, усердно, как я прежде поработал на сатану — обольстителя. Буду же постоянно служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу во все дни жизни моей, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 9-я, к ангелу-хранителю

Святой Ангел, поставленный блюсти мою злосчастную душу и страстную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё. Не дай возможности злому демону властвовать надо мною посредством смертного тела сего. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения.
О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель злостчастной моей души и тела!
Прости мне всё, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь сию, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да утвердит Он меня в страхе Своем и покажет меня рабом, достойным Своей благости. Аминь.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня смиренного и несчастного  раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от злосчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я убог и несчастен. И избавь меня от многих и пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел злых освободи меня, ибо благословляют Тебя все роды и славится многочтимое имя Твоё во веки веков. Аминь.
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святой угодниче Божий (или: святая угодница Божия)
(имя), ибо я усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику (или: скорой помощнице и молитвеннице)
о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших.
Тропарь Кресту Господню

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы верным* над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй Святейшего патриарха нашего (имя), Преосвященнейшего епископа (или Высокопреосвященнейшего митрополита или архиепископа)
нашего (имя), моего духовного наставника (имя), родителей моих (имена), родственников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан. 

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена),
родственников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное.
Окончание молитв

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и всенепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога- Слово родившую, / истинную Богородицу — Тебя величаем.
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«

Ангел возглашал Благодатной: / «Чистая Дева, радуйся! / И снова скажу: Радуйся! / Твой Сын воскрес в третий день из гроба, / и мертвых воскресил». / Люди, торжествуйте! Светись, светись, новый Иерусалим, / ибо слава Господня над тобою взошла! / Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же радуйся, Чистая Богородица, / о воскресении Рожденного Тобой.»
Есть также традиция в течение двунадесятых праздников читать припев и ирмос 9 песни праздничного канона  – задостойник.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитвы в продолжении дня

Молитва преподобных оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле.

Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня.Господи, какие бы я не получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля.Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня.Господи, во всех моих словах и помышлениях сам руководи моими мыслями и чувствами.Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано тобой.Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня.Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого сам води и управляй мною.Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим.Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу.Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь.Молитва святого праведного Иоанна, пресвитера Кронштадского

Господи! Имя Твое — Любовь — не отвергни меня, заблуждающегося.


Имя Тебе Сила — укрепи меня, изнемогающего и падающего.
Имя Тебе Свет — просвети мою душу, омраченную житейскими страстями.
Имя Тебе Мир — умири мятущуюся душу мою.
Имя Тебе Милость — не переставай миловать меня. Аминь.


Молитва ко Пресвятой Богородице

Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.
Молитва о соединении христиан протопресвитера Леонида ФёдороваПризри, Милосердный Господи, Иисусе, Спасителю наш, на молитвы и воздыхания грешных и недостойных рабов Твоих, смиренно к Тебе припадающих, и соедини нас всех во Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Свет Твой незаходимый пролей в души наши. Истреби раздоры церковные, дай нам славить Тебя единым сердцем и едиными устами и да познают все, что мы верные ученики Твои и возлюбленные дети Твои.


Владыко наш многомилостивый, скоро исполни обетование Твоё и да будет едино стадо и один Пастырь в Церкви Твоей и да будем достойны славить Имя Твоё Святое всегда, ныне и непрестанно и во веки веков. Аминь.

Profile

Ioann Vasilisk

Latest Month

December 2015
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner

Молитвы от Пасхи до Вознесения — правила и особенности чтения молитвы, кому и как молиться

Православные молитвы от Пасхи до Вознесения позволяют христианам еще 40 дней пребывать в радостном состоянии после Светлого Воскресения Иисуса Христа. Позади остался нелегкий, но наполненный особой очистительной силой Великий Пост
. Сняты все ограничения в приеме пищи, во все дни, кроме среды и пятницы.

Духовная жизнь становится еще интенсивнее, она наполняется особой торжественностью и величием. Еще 40 дней звучит в приветствиях верующих «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!», и молитвы читаются утренние и вечерние по особым правилам, расписанным в Триоди, книге канонов.

Пасха Христова является величайшим праздником в жизни любого христианина

Особенности чтения молитв от Пасхи до Вознесения

Основной особенностью чтения молитвенных правил
является изменение канона. В этот период не читаются покаянные каноны Спасителю Христу, Пречистой Богородице, звучит пасхальный тропарь и канон.

  1. Пасхальный тропарь: «Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть преодолев, и всем сущим во гробах жизнь даровал».
  2. Пасхальный кондак: «Еще и к гробу сошел, как Бессмертный, адову разрушил силу, воскрес как Победитель, Христос Бог, женам-мироносицам возвестивший: Радуйтесь! И Апостолам Твоим мир подари, падшим людям воскресение».
  3. Перед молитвами не читаются тексты Псалтыря, трижды произносится тропарь.
  4. До праздника Троицы или Пятидесятницы не кладутся земные поклоны.
  5. С понедельника второй недели возвращается чтение:
    • утренних и вечерних правил;
    • канонов к Спасителю Христу, Пречистой Богоматери, святым.
Важно! Сорок дней христиане вспоминают о светлом Воскрешении Господнем, прославляют Его и благодарят Дух Святой, находясь в глубоком благоговении.

Утреннее и вечернее молитвенное правило

Утреннее правило после Пасхи только одну неделю не читается, а поется, для этого выделяется время перед Литургией, перед началом 3 раза поется «Христос Воскрес!», затем тропарь и канон, 40 раз «Господь, помилуй!» и вновь повторяется «Христос Воскрес!»

Чтения молитв от Пасхи до Вознесения

Со второй недели после Светлого Воскресения возвращается обычное чтение утреннего молитвенного правила.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день; и остави нам долги наша, как и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Тебе молитву яко Владыце грешные приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй нас, на Тебя бо уповаем; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави нас от врагов наших; Ты есть Бог наш, и мы люди Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Приходя к Причастию
во время Светлой седмицы, христиане не принимают пищу и воду с полуночи до принятия Святых даров, но освобождаются в это время от поста в течение предыдущего дня. Это не означает вседозволенности в объедении и увеселениях. Перед причастием православные верующие наполняются благоговением, страхом Божьим, ограничивая себя в мирских утешениях.

Статьи о святой Пасхе:

Христиане, совершившие исповедание перед Светлой Пасхой, и не совершившие тяжких грехов, допускаются к причастию перед Вознесением без церковного исповедания, покаявшись в грехах во время домашней молитвы. Для полного спокойствия вопрос принятия причастия без исповедания предварительно обговаривается с духовным наставником.

Важнейшим таинством православной церкви является причастие

Ежедневная келейная вечерняя молитва является православной традицией, после Воскрешения Господнего читаются часы Пасхи, идентичные утренним чтениям с одним отличием, вместо «Царю Небесный
» произносится «Христос Воскрес!»

Читайте также похожие статьи:

40 дней православный народ празднует Светлую Пасху, перед Вознесением Господним
служится утреня, вечерня и Литургия, при этом царские врата открыты. 

Перед праздником Вознесения в храмах совершаются последние крестные ходы, завершающие пасхальные празднования.

Важно! Пребывание в молитвенном состоянии от Пасхи к Вознесению подобно сеянию, Во время пасхальных утрени и вечерни христиане сеют в будущее радость, покой, мир и благополучие, дарованные нам Богом Отцом, Святым Духом через жертву и Кровь Иисуса Христа.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Слушать и скачать музыку онлайн бесплатно с музмо

Ссылка на основную публикацию